macOS High Serria Theme for Windows 10

macOS High Serria Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề macOS High Serria được mình độ lại dựa trên theme gốc macOS Serria với nhiều tùy biến nổi bật nhất là giao diện gương, c...
iOS 11 Theme for Windows 10

iOS 11 Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề iOS được mình cập nhật lại lên dao diện iOS 11 dựa trên theme gốc iOS 10 với nhiều tùy biến nổi bật cập nhật icons và gi...
Ubuntu Theme for Windows 10

Ubuntu Theme for Windows 10

Đây là theme chủ đề Ubuntu được mình độ lại với một vài tùy biến nhỏ và được sử dụng trong Windows 10 tất cả các version 1507 build 10240,  ...