Hướng dẫn thêm lại trình duyệt Internet Explorer 11 trong Windows 10 Pro Lite Full Soft version 1709

Xem
Adscode
Có một số bạn cài đặt bản Windows 10 Pro Lite Full Soft version 1709 cho máy tính văn phòng có hỏi tôi muốn thêm lại trình duyệt Internet Explorer 11 vì trình duyệt này hỗ trợ một số chức năng chuyên dụng mà các trình duyệt khác không hỗ trợ ngay cả với trình duyệt Microsoft Edge. Nay tôi cũng viết bài hướng dẫn luôn để những bạn khác sau này khi cài có bài hướng dẫn nếu muốn thêm lại.


Việc thêm lại trình duyệt Internet Explorer 11 rất đơn giản, các bạn hãy làm theo các bước dưới đây

Bước 1: Các bạn mở trình soạn thảo notepad ra copy nội dung bên dưới vào


@echo off

for /f %%a in ('dir /b %windir%\servicing\Packages\*InternetExplorer*.mum') do (

 Dism /Online /Add-Package:%windir%\servicing\Packages\%%a /NoRestart

)

cls

echo The operation completed successfully.

echo Restart Windows to complete this operation.

choice /c YN /n /m "Do you want to restart the computer now? (Yes/No) "

if %errorlevel% EQU 0 goto Reboot

if %errorlevel% EQU 1 go to Exit:Exit

exit:Reboot

shutdown /r /f /t 00


Bước 2: Lưu lại với tên vi dụ internet-explorer.cmd, Save as type để định dạng All FilesEncoding để mã hóa là ANSI

Bước 3: Chuột phải tập tin batch vừa lưu chọn Run as administrator

Bước 4: Chờ cho Windows thêm lại gói packages của trình duyệt Internet Explorer


Bước 5: Khi Windows thêm xong có thông báo khởi động lại máy, các bạn nhấn phím Y xác nhận. Sau khi khởi động lại máy trình duyệt Internet Explorer 11 sẽ được thêm trở lại.

Chú ý

Nội dung và link tải trong bài viết do chúng tôi sưu tầm. chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Độc giả vui lòng tự scan virus và kiểm tra file.