Tổng hợp bộ thẻ meta tags cần thiết cho blogspot

Xem
Adscode
Xin chào các bạn! Sau vài ngày tìm hiểu và tham khảo bộ thẻ meta của các trang web được đánh giá SEO tốt mình cũng tổng hợp được bộ thẻ meta khá đầy đủ và rất cần thiết mà hầu như bất kỳ một website cho dù sử dụng nền tảng blogger, wordpress, xenfuro cũng phải sử dụng. Trong bài này mình chỉ tổng hợp bộ thẻ meta cho nền tảng blogspot thôi, nếu các bạn sử dụng nền tảng khác thì chịu khó tham khảo thêm. Các bạn lưu ý bộ thẻ này rất quan trọng và cần thiết ngoài ra còn mộ số thẻ không bắt buộc nếu các bạn thấy quan trọng thì thêm vào 😊


Danh sách thẻ meta có sử dụng điều kiện để thay đổi theo trang hiện hành ví dụ xem trang chủ thẻ meta sẽ khác với trang bài viết, trang index, trang tìm kiếm, trang tĩnh hay trang lưu trữ


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

<title><data:blog.title/></title>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>

<title><data:blog.pageName/></title>           

</b:if>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>

<title>Page Not Found - <data:blog.title/></title>

<meta content='3;/' http-equiv='refresh'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>

<b:else/>

<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

</b:if>

<meta content='xxxxx' name='google-site-verification'/>

<meta content='xxxxx' name='msvalidate.01'/>

<meta content='xxxxx' name='alexaVerifyID'/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>

<meta content='noindex' name='robots'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.isMobile'>

<meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>

</b:if>

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

<meta content='index,follow' name='robots'/>

</b:if>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<meta content='index,nofollow' name='robots'/>

</b:if>

<meta content='1 days' name='revisit-after'/>

<meta content='xxxxx' name='author'/>

<meta expr:content='data:blog.title' name='copyright'/>

<meta content='vi' http-equiv='content-language'/>

<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='x-default' rel='alternate'/>

<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='vi' rel='alternate'/>

<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>

<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>

<!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->

<meta content='#eeeeee' name='theme-color'/>

<!-- Windows Phone -->

<meta content='#eeeeee' name='msapplication-navbutton-color'/>

<meta content='blogger' name='generator'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>

<link  expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>

<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>

<link href='https://plus.google.com/+ProfileID' rel='publisher'/>

<link href='https://plus.google.com/+ProfileID/posts' rel='publisher'/>

<include expiration='7d' path='*.css'/>

<include expiration='7d' path='*.js'/>

<include expiration='3d' path='*.gif'/>

<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>

<include expiration='3d' path='*.jpg'/>

<include expiration='3d' path='*.png'/>

<include expiration='3d' path='*.ico'/>

<meta content='tue, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>

<meta content='public' http-equiv='Cache-control'/>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>

<!-- Twitter Open Graph-->

<meta content='summary' name='twitter:card'/>

<meta content='@xxxxx' name='twitter:site'/>

<meta content='@xxxxx' name='twitter:creator'/>

<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>

<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>

<meta content='image url' name='twitter:image'/>

<!-- Facebook Open Graph-->

<meta content='xxxxx' property='fb:app_id'/>

<meta content='xxxxx' property='og:site_name'/>

<meta content='website' property='og:type'/>

<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>

<meta content='image url' property='og:image'/>

<meta expr:content='data:blog.title' property='og:image:alt'/>

<!-- Google Plus Open Graph-->

<meta content='website' property='og:type'/>

<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>

<meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:headline'/>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>

<meta content='image url' property='og:image'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

<!-- Twitter Open Graph-->

<meta content='summary' name='twitter:card'/>

<meta content='@xxxxx' name='twitter:site'/>

<meta content='@xxxxx' name='twitter:creator'/>

<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>

<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>

<b:if cond='data:blog.metaDescription'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>

<b:else/>

<meta expr:content='data:blog.title' property='twitter:description'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>

<b:else/>

<meta content='image url' name='twitter:image'/>

</b:if>

<!-- Facebook Open Graph-->

<meta content='xxxxx' property='fb:app_id'/>

<meta content='xxxxx' property='og:site_name'/>

<meta content='article' property='og:type'/>

<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>

<b:if cond='data:blog.metaDescription'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>

<b:else/>

<meta expr:content='data:blog.title' property='og:description'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image:url'/>

<b:else/>

<meta content='image url' property='og:image'/>

</b:if>

<!-- Google Plus Open Graph-->

<meta content='article' property='og:type'/>

<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>

<meta expr:content='data:blog.pageName' itemprop='og:headline'/>

<b:if cond='data:blog.metaDescription'>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>

<b:else/>

<meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:description'/>

</b:if>

<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>

<b:else/>

<meta content='image url' property='og:image'/>

</b:if>

</b:if>

<!--[if IE]>

<script> (function() { var html5 = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + "progress,section,time,video").split(','); for (var i = 0; i < html5.length; i++) { document.createElement(html5[i]); } try { document.execCommand('BackgroundImageCache', false, true); } catch(e) {} })(); </script>

<![endif]-->


Cách áp dụng

1. Đăng nhập vào Blogger
2. Chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML
3. Tìm thẻ <head> thay lại toàn bộ thẻ meta cũ bằng bộ thẻ meta ở trên > Lưu mẫu
4. Thay các dòng chử màu đỏ trong thẻ meta
5. Truy cập Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm > Bật Mô tả và ghi khoảng 140 từ mô tả blog > Lưu
6. Khi viết bài ở bên phải mục Mô tả tìm kiếm viết khoảng 140 từ mô tả bài viết

Chú ý

Nội dung và link tải trong bài viết do chúng tôi sưu tầm. chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Độc giả vui lòng tự scan virus và kiểm tra file.