Hướng dẫn tạo Powershell Script gỡ bỏ cài đặt của phần mềm đã cài trong Windows

Xem
Nếu bạn muốn gỡ bỏ nhanh một phần mềm đã được cài đặt trong Windows, bạn có thể tạo trước tập tin Powershell Script trong đó được lưu những kịch bản được tạo trước và cho phép lựa chọn phần mềm muốn gỡ. Các bước thực hiên như sau:

1. Tạo Powershell Script lấy danh sách phần mềm đã được cài đặt trong Windows

Trường hợp bạn chỉ muốn xem danh sách của những phần mềm đã được cài đặt bạn có thể soạn nội dung như sau:

Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Get-InstalledSoftwares.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI

# Get-Installedsoftwares.ps1
# Created by Nguyen Tuan
# Website:  www.blogthuthuatwin10.com

If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {

Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs

Exit

}

Function Main-menu()

{
$index=1
    $items = @(

        "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*"
        "HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*"
    )

$softwares=Get-ItemProperty $items
#return entire listing of softwares
   Write-Host "ID`t Installed software"
        echo ""
foreach ($software in $softwares)
{
Write-Host " $index`t $($software.displayname)"
        $index++
    }
    if ($softwares)
    {
$index++
        echo ""
        pause
}
    else
    {
        Write-Host "Software not found"
        echo ""
        pause
    }
}

Main-menu

Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


2. Gỡ bỏ cài đặt phần mềm

Trường hợp nếu bạn muốn kết hợp cả việc gỡ bỏ cài đặt của phần mềm đã cài thì soạn nội dung như sau:

Soạn nội dung bên dưới vào notepad và lưu lại với tên ví dụ Remove-InstalledSoftwares.ps1 định dạng All files và Econding-ANSI

# Remove-Installedsoftwares.ps1
# Created by Nguyen Tuan
# Website:  www.blogthuthuatwin10.com

If (!([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]"Administrator")) {
Start-Process powershell.exe "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File `"$PSCommandPath`" $args" -Verb RunAs
Exit
}

Function Main-menu()
{
    $index=1
    $items = @(
        "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*"
        "HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*"
    )
$softwares=Get-ItemProperty $items
#return entire listing of softwares
   Write-Host "ID`t Installed software"
        echo ""
foreach ($software in $softwares)
{
Write-Host " $index`t $($software.displayname)"
        $index++
    }
    if ($softwares)
    {
$index++
        echo ""
}
    else
    {
        Write-Host "Software not found"
        echo ""
        pause
        exit
    }
        Do
        {
   echo ""
            $IDs=Read-Host -Prompt "Select ID and press Enter"
        }
        While($IDs -eq "")
   
   #check whether input values are correct
   try
   {
[int[]]$IDs=$IDs -split ","
   }
   catch
   {
Write-Host "Error:" $_.Exception.Message
   }

   foreach ($ID in $IDs)
   {
#check id is in the range
   if ($ID -ge 1 -and $ID -le $softwares.count)
   {
$ID--
#Remove each app
$software=$softwares[$ID].UninstallString

echo ""
            echo "Uninstalling software...."
            Start-Process cmd -ArgumentList "/c ""$software""" -NoNewWindow -Wait
            cls      
            echo "Software has been uninstalled successfully"
            echo ""
            pause
            cls
            Main-menu
   }
   else
   {
echo ""
            Write-warning -Message "wrong ID"
            echo ""
            pause
            cls
            Main-menu
   }
        }
}
Main-menu

Khi tạo xong chuột phải tập tin script vừa tạo chọn Run with Powershell


Nếu muốn gỡ bỏ cài đặt của phần mềm nào chọn ID của phần mềm nhấn Enter.

Phổ biến trong tuần

Tin mới