Tiện ích bài viết gần đây recent posts và bài viết ngẫu nhiên random posts

Xem
Adscode
Tiện ích bài viết gần đây recent posts và bài viết ngẫu nhiên random posts là hai tiện ích rất cần thiết cho blogspot. Có rất nhiều bài viết về hai tiện ích này và trong bài viết hôm nay xin chia sẻ hai tiện ích để bạn đọc tham khảo. Cách thực hiện như sau:

Tạo style css (chèn trước </b:skin>)


#random-posts, #recent-posts ul{background:#fff;list-style:none;margin:0;padding:0;overflow:hidden;border-top:none}

#recent-posts a, #random-posts a{color: black;}

#recent-posts a:hover, #random-posts a:hover{color: rgb(23,96,147);}

#random-posts img, #recent-posts img{background:#fafafa;display:block;margin:5px 10px 0 0;width:60px !important;height:60px !important;overflow:hidden;float:left;}


Tiện ích recent-posts widget
<div id='recent-posts'>

<script type='text/javaScript'>

var rcp_numposts=5;

var rcp_snippet_length=150;

var rcp_info='no';

var rcp_comment='Nhận xét';

var rcp_disable='Tắt nhận xét';

function recent_posts(json){var dw='';a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');dw+='<ul>';for(var i=0;i<rcp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rcp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rcp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rcp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rcp_get_snippet="";}};rcp_get_snippet=rcp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rcp_get_snippet.length<rcp_snippet_length){var rcp_snippet=rcp_get_snippet}else{rcp_get_snippet=rcp_get_snippet.substring(0,rcp_snippet_length);var space=rcp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rcp_snippet=rcp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rcp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rcp_comment}else{rcp_commentsNum=rcp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rcp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rcp_posturl=rcp_posturl+'?m=0'}var rcp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rcp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rcp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"};}};dw+='<li>';dw+='<img alt="'+rcp_posttitle+'" src="'+rcp_thumb+'"/>';dw+='<div><a href="'+rcp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rcp_snippet+'">'+rcp_posttitle+'</a></div>';if(rcp_info=='yes'){dw+='<span>'+rcp_postdate.substring(8,10)+'/'+rcp_postdate.substring(5,7)+'/'+rcp_postdate.substring(0,4)+' - '+rcp_commentsNum+'</span>';};dw+='<div style="clear:both"></div></li>';};dw+='</ul>';document.getElementById('recent-posts').innerHTML=dw;};document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default/?alt=json-in-script&max-results='+rcp_numposts+'&callback=recent_posts\"><\/script>');
</script>

</div>


Tiện ích random-posts widget
<div id='random-posts'>

<script type='text/javaScript'>

var rdp_numposts=5;

var rdp_snippet_length=150;

var rdp_info='no';

var rdp_comment='Nhận xét';

var rdp_disable='Tắt nhận xét';

var rdp_current=[];

var rdp_total_posts=0;

var rdp_current=new Array(rdp_numposts);

function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum}; </script> <script type='text/javaScript'> function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'"/>');document.write('<div><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
</script>

</div>


Trong đó thay 5 bằng số bài viến hiển thị, no bằng yes nếu muốn hiển thị ngày đăng bài và số nhận xét.

*Cách bố trí

Chúng ta sẽ bố trí tiện ích recent posts nằm trên tiện ích random-posts nhưng sẽ làm ẩn tiện ích recent posts đi bằng cách

Chèn đoạn sau trước thẻ </head>


<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

<style type='text/css'>

#HTML1 {display:none;}

</style>

</b:if>


Trong đó #HTML1 là id của widget mà bạn đã thêm tiện ích recent posts

Hi vọng bài viết có ích cho bạn.

Chú ý

Nội dung và link tải trong bài viết do chúng tôi sưu tầm. chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Độc giả vui lòng tự scan virus và kiểm tra file.